Friday, June 7, 2013

คอร์ดเพลง กลางวันตื่น กลางคืนฝัน – สาธร Feat. ตรัย ภูมิรัตน์

คอร์ดเพลง กลางวันตื่น กลางคืนฝัน – สาธร Feat. ตรัย ภูมิรัตน์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กลางวันตื่น กลางคืนฝัน - สาธร Feat. ตรัย ภูมิรัตน์ , คอร์ดเพลง กลางวันตื่น กลางคืนฝัน - สาธร Feat. ตรัย ภูมิรัตน์

คอร์ดเพลง กลัวความตาย – สามเสน เลเซอร์

คอร์ดเพลง กลัวความตาย – สามเสน เลเซอร์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กลัวความตาย - สามเสน เลเซอร์ , คอร์ดเพลง กลัวความตาย - สามเสน เลเซอร์

คอร์ดเพลง กล้าหาญชาญชัย – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง กล้าหาญชาญชัย – อัสนี วสันต์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กล้าหาญชาญชัย - อัสนี วสันต์ , คอร์ดเพลง กล้าหาญชาญชัย - อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง กวีบทเก่า – Nuvo

คอร์ดเพลง กวีบทเก่า – Nuvo

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กวีบทเก่า - Nuvo , คอร์ดเพลง กวีบทเก่า - Nuvo

คอร์ดเพลง กว่าจะรวมใจ – โจ ก้อง

คอร์ดเพลง กว่าจะรวมใจ – โจ ก้อง

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กว่าจะรวมใจ - โจ ก้อง , คอร์ดเพลง กว่าจะรวมใจ - โจ ก้อง

คอร์ดเพลง กอดกัน – Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง กอดกัน – Bird ธงไชย

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กอดกัน - Bird ธงไชย , คอร์ดเพลง กอดกัน - Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ก่อนบทเพลงจะหมดความหมาย – Stamp

คอร์ดเพลง ก่อนบทเพลงจะหมดความหมาย – Stamp

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ก่อนบทเพลงจะหมดความหมาย - Stamp , คอร์ดเพลง ก่อนบทเพลงจะหมดความหมาย - Stamp

คอร์ดเพลง ก้อนเนื้อที่ยังรักเธอ -Taxi

คอร์ดเพลง ก้อนเนื้อที่ยังรักเธอ -Taxi

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ก้อนเนื้อที่ยังรักเธอ -Taxi , คอร์ดเพลง ก้อนเนื้อที่ยังรักเธอ -Taxi

คอร์ดเพลง ก้อนหินก้อนนั้น – โรส ศิรินทิพย์

คอร์ดเพลง ก้อนหินก้อนนั้น – โรส ศิรินทิพย์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ก้อนหินก้อนนั้น - โรส ศิรินทิพย์ , คอร์ดเพลง ก้อนหินก้อนนั้น - โรส ศิรินทิพย์

คอร์ดเพลง ก้อนหินกับนาฬิกา – Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ก้อนหินกับนาฬิกา – Bird ธงไชย

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ก้อนหินกับนาฬิกา - Bird ธงไชย , คอร์ดเพลง ก้อนหินกับนาฬิกา - Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ก้อนหินกับนาฬิกา – Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ก้อนหินกับนาฬิกา – Bird ธงไชย

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ก้อนหินกับนาฬิกา - Bird ธงไชย , คอร์ดเพลง ก้อนหินกับนาฬิกา - Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ก้อนหินละเมอ – Soul After Six

คอร์ดเพลง ก้อนหินละเมอ – Soul After Six

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ก้อนหินละเมอ - Soul After Six , คอร์ดเพลง ก้อนหินละเมอ - Soul After Six

Sunday, May 19, 2013

คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่ง – Frick

คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่ง – Frick

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กาลครั้งหนึ่ง - Frick , คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่ง - Frick

คอร์ดเพลง การเปลี่ยนแปลง – Boy Peacemaker

คอร์ดเพลง การเปลี่ยนแปลง – Boy Peacemaker

Tag : คอร์ดกีตาร์ , การเปลี่ยนแปลง - Boy Peacemaker , คอร์ดเพลง การเปลี่ยนแปลง - Boy Peacemaker

คอร์ดเพลง การกลับมา – Hobbit

คอร์ดเพลง การกลับมา – Hobbit

Tag : คอร์ดกีตาร์ , การกลับมา - Hobbit , คอร์ดเพลง การกลับมา - Hobbit

คอร์ดเพลง การโคจรของดวงดาว – Supersub

คอร์ดเพลง การโคจรของดวงดาว – Supersub

Tag : คอร์ดกีตาร์ , การโคจรของดวงดาว - Supersub , คอร์ดเพลง การโคจรของดวงดาว - Supersub

คอร์ดเพลง กาลเทศะ – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง กาลเทศะ – อัสนี วสันต์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กาลเทศะ - อัสนี วสันต์ , คอร์ดเพลง กาลเทศะ - อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง กาลนิรันดร์ – Supersub

คอร์ดเพลง กาลนิรันดร์ – Supersub

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กาลนิรันดร์ – Supersub , คอร์ดเพลง กาลนิรันดร์ – Supersub

คอร์ดเพลง กาลนิรันดร์ – Supersub

คอร์ดเพลง กาลนิรันดร์ – Supersub

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กาลนิรันดร์ – Supersub , คอร์ดเพลง กาลนิรันดร์ – Supersub

คอร์ดเพลง กะหล่ำปลี – Joey Boy

คอร์ดเพลง กะหล่ำปลี – Joey Boy

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กะหล่ำปลี - Joey Boy , คอร์ดเพลง กะหล่ำปลี - Joey Boy

คอร์ดเพลง กุ้มใจ – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง กุ้มใจ – อัสนี วสันต์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , กุ้มใจ - อัสนี วสันต์ , คอร์ดเพลง กุ้มใจ - อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง ขลุ่ยผิว – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง ขลุ่ยผิว – อัสนี วสันต์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขลุ่ยผิว - อัสนี วสันต์ , คอร์ดเพลง ขลุ่ยผิว - อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง ขวากหนาม – Hyper

คอร์ดเพลง ขวากหนาม – Hyper

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขวากหนาม - Hyper , คอร์ดเพลง ขวากหนาม - Hyper

คอร์ดเพลง ขอเป็นตัวเลือก – กะลา

คอร์ดเพลง ขอเป็นตัวเลือก – กะลา

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอเป็นตัวเลือก - กะลา , คอร์ดเพลง ขอเป็นตัวเลือก - กะลา

คอร์ดเพลง ขอ – Paradox

คอร์ดเพลง ขอ – Paradox

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอ - Paradox , คอร์ดเพลง ขอ - Paradox

คอร์ดเพลง ขอเดท – So Cool

คอร์ดเพลง ขอเดท – So Cool

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอเดท - So Cool , คอร์ดเพลง ขอเดท - So Cool

คอร์ดเพลง ขอเริ่มใหม่ – Inca

คอร์ดเพลง ขอเริ่มใหม่ – Inca

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอเริ่มใหม่ - Inca , คอร์ดเพลง ขอเริ่มใหม่ - Inca

คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟนก่อน – So Cool

คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟนก่อน – So Cool

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอใช้คำว่าแฟนก่อน - So Cool , คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟนก่อน - So Cool

คอร์ดเพลง ขอให้โชคดี – พลพล

คอร์ดเพลง ขอให้โชคดี – พลพล

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอให้โชคดี - พลพล , คอร์ดเพลง ขอให้โชคดี - พลพล

คอร์ดเพลง ขอให้หยุดฟัง – Armchair

คอร์ดเพลง ขอให้หยุดฟัง – Armchair

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอให้หยุดฟัง - Armchair , คอร์ดเพลง ขอให้หยุดฟัง - Armchair

คอร์ดเพลง ของไม่มีคู่ – Crescendo

คอร์ดเพลง ของไม่มีคู่ – Crescendo

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ของไม่มีคู่ - Crescendo , คอร์ดเพลง ของไม่มีคู่ - Crescendo

คอร์ดเพลง ของมันได้อยู่ – Nuvo

คอร์ดเพลง ของมันได้อยู่ – Nuvo

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ของมันได้อยู่ - Nuvo , คอร์ดเพลง ของมันได้อยู่ - Nuvo

คอร์ดเพลง ขอบใจจริงๆ – Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ขอบใจจริงๆ – Bird ธงไชย

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอบใจจริงๆ - Bird ธงไชย , คอร์ดเพลง ขอบใจจริงๆ - Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ขอดาว – Portrait

คอร์ดเพลง ขอดาว – Portrait

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอดาว - Portrait , คอร์ดเพลง ขอดาว - Portrait

คอร์ดเพลง ขอบใจจริงๆ – Y not 7

คอร์ดเพลง ขอบใจจริงๆ – Y not 7

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอบใจจริงๆ - Y not 7 , คอร์ดเพลง ขอบใจจริงๆ - Y not 7

คอร์ดเพลง ขอบคุณ – Modern Dog

คอร์ดเพลง ขอบคุณ – Modern Dog

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอบคุณ - Modern Dog , คอร์ดเพลง ขอบคุณ - Modern Dog

คอร์ดเพลง ขอบคุณ – Modern Dog

คอร์ดเพลง ขอบคุณ – Modern Dog

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขอบคุณ - Modern Dog , คอร์ดเพลง ขอบคุณ - Modern Dog

Wednesday, February 20, 2013

คอร์ดเพลง ขออุ้มหน่อย – Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ขออุ้มหน่อย – Bird ธงไชย

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขออุ้มหน่อย - Bird ธงไชย , คอร์ดเพลง ขออุ้มหน่อย - Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ขาดเธอไม่ได้ – Skykick Ranger

คอร์ดเพลง ขาดเธอไม่ได้ – Skykick Ranger

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ขาดเธอไม่ได้ - Skykick Ranger , คอร์ดเพลง ขาดเธอไม่ได้ - Skykick Ranger

คอร์ดเพลง ข้ามเวลา – ธัญญ์

คอร์ดเพลง ข้ามเวลา – ธัญญ์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ข้ามเวลา - ธัญญ์ , คอร์ดเพลง ข้ามเวลา - ธัญญ์

คอร์ดเพลง ข้าวเย็น – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง ข้าวเย็น – อัสนี วสันต์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ข้าวเย็น - อัสนี วสันต์ , คอร์ดเพลง ข้าวเย็น - อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง ข่าวร้าย – โจ ก้อง

คอร์ดเพลง ข่าวร้าย – โจ ก้อง

Tag : คอร์ดกีตาร์ , ข่าวร้าย - โจ ก้อง , คอร์ดเพลง ข่าวร้าย - โจ ก้อง

คอร์ดเพลง คงเดิม – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง คงเดิม – อัสนี วสันต์

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คงเดิม - อัสนี วสันต์ , คอร์ดเพลง คงเดิม - อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง คนเคียงข้าง – Black Head

คอร์ดเพลง คนเคียงข้าง – Black Head

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คนเคียงข้าง - Black Head , คอร์ดเพลง คนเคียงข้าง - Black Head

คอร์ดเพลง คนเจียมตัว – So Cool

คอร์ดเพลง คนเจียมตัว – So Cool

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คนเจียมตัว - So Cool , คอร์ดเพลง คนเจียมตัว - So Cool

คอร์ดเพลง คนเดินถนน – พลพล

คอร์ดเพลง คนเดินถนน – พลพล

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คนเดินถนน - พลพล , คอร์ดเพลง คนเดินถนน - พลพล

คอร์ดเพลง คนเดิม – Free

คอร์ดเพลง คนเดิม – Free

Tag : คอร์ดกีตาร์ , คนเดิม - Free , คอร์ดเพลง คนเดิม - Free